Súčasnosť obce

Brežany ležia v Šarišskej vrchovine v doline Ondrašovského potoka, pravostranného prítoku Svinky. Nadmorská výška v strede obce je 370 m n. m. a v chotári 340 – 529 m n. m. Chotár na rozčlenenej nižšej vrchovine tvorí centrálnokarpatský flyš. Zväčša je zalesnený (borovica-buk, dub-hrab). Má hnedé lesné, často oglejené pôdy. (Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť)
 
Minerálny prameň
Prameň sa nachádza uprostred obce, na verejnom priestranstve . Bol vybudovaný ešte pred 1. svetovou vojnou na spôsob studne. Následne upravený. Minerálna voda je zachytená v drevenej skruži priemeru 1,5 m. Prameň je chránený dreveným prístreškom. Vedľa je osadený altánok.

 
Demografia
Počet obyvateľov k 31.08.2019 spolu 186
Predproduktívny vek (0-15) spolu 31
Produktívny vek (15-54) ženy 
Produktívny vek (15-59) muži 
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M)  
                                          spolu 155
 
Infraštruktúra (Občianska a technická vybavenosť)
 
Knižnica
Futbalové ihrisko
Rozvodná sieť plynu
 
(Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika)