Vitajte na našom webe

Sme radi a ďakujeme Vám za Váš záujem o našu webovú stránku či virtuálne alebo v skutočnosti Ste vstúpili do obce Brežany.
Dúfam, že nová forma stránky Vás získa a budete jej pravidelným návštevníkom. Všetkým priateľom a náhodným návštevníkom, by sme radi poskytli širokorozsiahly pohľad o obci. Našim cieľom je získať čo najväčší počet návštevníkov, ktorí dostanú chuť zavítať do našej obce.
Tu žijúcim, pomocou stránok dáme možnosť nahliadnúť do diania širokého okolia.

Želáme Vám príjemne strávené chvíle.                                 

 

                                                                              Mgr. Mária Gumanová

                                                                               Starostka obce

 

 

 

 

https://www.virtualtravel.sk/sk/panorama/presovsky-kraj/brezany/dreveny-chram-sv-lukasa/z-cintorina/

 

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Brežany podľa § 18 a odst. 2 zákona SNR č 369/1990 Zb.,o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením č.6/07/2020 zo dňa 30.07.2020

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Brežany.

Obecné zastupiteľstvo Obce Brežany stanovilo rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra Obce Brežany na 2% pracovného úväzku, t. j. 26€ v hrubom mesačne. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra Obce Brežany musia svoje písomné prihlášky zaslať poštou, alebo ich môžu odovzdať osobne na Obecnom úrade Brežany najneskôr do 9.11.2020 do 12 hod.

 

Všetky prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra Obce Brežany musia byť v zapečatenej obálke s názvom „ Prihláška na voľbu do funkcie hlavného kontrolóra Obce Brežany“ -NEOTVÁRAŤ

 

Kvalifikačné predpoklady:

- úplné stredoškolské vzdelanie /vysokoškolské vzdelanie vítané/

Ďalšie požiadavky:

- Prax minimálne 5 rokov v oblasti samosprávy, ekonomiky alebo práva

- Znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových organizácií,

zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov

- Občianska a morálna bezúhonnosť

Náležitosti prihlášky:

Osobné údaje uchádzača – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, telefonický a emailový kontakt,

Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Profesijný životopis

Písomný súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov. Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Prezentácia uchádzača bude trvať max. 10 min

Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov

Voľba je neverejná

Brežany dňa 29.septembra 2020                            

                                                       Mgr. Mária Gumanová

                                                         starostka obce                         

                                                                                                                  

 

 

 

 


 

 

 

POČASIE

div style="width: 210px; max-width: 190px; margin: auto; text-align: center;"> Predpoveď počasia